Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WG.III.6220.11.2016

Gogolin, dnia 22 maja 2017 r.

WG.III.6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

         BURMISTRZA GOGOLINA           

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                                              zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Pana Klaudiusza Kurelowskiego działającego pod firmą Firma Handlowo-Transportowa Klaudiusz Kurelowski, ul. Dworcowa 9, 47-150 Leśnica, (bez numeru) z dnia 07.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.11.2016 z dnia 22 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry na odcinkach:

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 22 maja 2017 r.

WG.III.6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

                                                               podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu na wniosek Pana Klaudiusza Kurelowskiego działającego pod firmą Firma Handlowo-Transportowa Klaudiusz Kurelowski, ul. Dworcowa 9, 47-150 Leśnica, (bez numeru) z dnia 07.09.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.11.2016 z dnia 22 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry na odcinkach:

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, , w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

Wersja XML