Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

                                       ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2016 rok:
  - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
  - sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8.  przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 9.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

      a) nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie,

      b) wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na      terenie gminy Gogolin,

      c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

      d) udzielenia pomocy finansowej,

      e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

    10. wolne wnioski i informacje;

    11. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                 /-/ Piotr Czok

Wersja XML