Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WG.III.6220.4.2017

Gogolin, dnia 21 marca 2017 r.

WG.III.6220.4.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego - pełnomocnika Hengst SE & Co. KG, Nienkamp 55‑85, D-48147 Münster z dnia 09.02.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.4.2017 z dnia 21 marca 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjnego firmy HENGST wraz z częścią techniczną, biurowo-socjalną, portiernią, silosami na granulat oraz niezbędną infrastrukturą”, lokalizacja działki nr 214/7, 214/9, obręb 0014 Karłubiec.

Informuje się również, iż w dniu 13.03.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.4.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

Wersja XML