Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Gogolin: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , działki nr: 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613, obręby Obrowiec, Wygoda
Numer ogłoszenia: 168038 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , działki nr: 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613, obręby Obrowiec, Wygoda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , działki nr: 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613, obręby Obrowiec, Wygoda tj. - wyrównanie podbudowy tłuczniowej - warstwa grubości 10 cm - wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej - warstwa wiążąca grubości 4 cm - wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej - warstwa ścieralna grubości 4 cm - łączna powierzchnia drogi o nawierzchni mineralno bitumicznej - 5287,82 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany druk formularza oferty na załączniku nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy szczegółowy lub uproszczony

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych lub fizycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 2) działania siły wyższej; 3)zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP , na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu , że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu 4) ustawowej zmiany podatku VAT 5) w zakresie terminu realizacji umowy , w przypadku wystąpienia: a) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty , w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót b) konieczności usunięcia błędów , wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c) konieczności przerwania robót , ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminowa realizację zadania e) wstrzymania robót , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , przez uprawniony organ f) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy , a mającej wpływ na realizację robót. 6) w zakresie zmian osobowych- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach doń wykonawczych 7) w przypadku przekształcenia firmy lub wynikające z następstwa prawnego , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 pokój nr 14 - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program: Ochrona gruntów rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

DOCpytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 06.06.2012r. - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - prawidłowy druk formularza oferty.doc

 

DOCformularz oferty - budowa drogi transportu rolnego błędny, nieaktualny.doc

 

DOCSIWZ - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

 

DOCwzór - karta gwarancyjna -budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

 

DOCwzór umowy- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

 

DOCzałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

 

DOCzałącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

 

DOCzałącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.doc

PDF10 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU POD DROGĄ.pdf

 

PDF11 RYSYNEK ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU POD DROGĄ.pdf

 

PDF12 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU POD ZJAZDEM.pdf

 

PDF13 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OBRUKOWANIA WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU.pdf

 

PDF1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1a.pdf

 

PDF2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2a.pdf

 

PDF3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3a.pdf

 

PDF4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4a.pdf

 

PDF5 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI I.pdf

 

PDF6 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI II.pdf

 

PDF7 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI III.pdf

 

PDF8 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU.pdf

 

PDF9 SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO DROGI.pdf

 

PDFPROJEKT BUDOWOWLANY BUDOWADROGI DOJADOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKI NR 107, 211, 189, 478, 580, 589, 61.pdf

 

PDFPRZDMIAR ROBÓT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE BUDOWA DR. DOJ. DO GR. ROL. OBRĘB OBROWIEC ,WYGODA.pdf

 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWANE BUDOWA DR. DOJ. DO GR. ROL. OBRĘB OBROWIEC, WYGODA.pdf

 

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH OBRĘB OBROWIEC.pdf

 

Wersja XML