Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • GL.ZUZ.3.4210.261.2021.RG

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
  Data publikacji: 19-04-2022 12:24
 • GL.ZUZ.3.4210.53.2022.MS

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowu krytego, a także na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Data publikacji: 05-04-2022 08:45
 • GL.ZUZ.3.4210.263.2021.BS

  Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek osoby fizycznej, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb istniejących stawów rybnych karpiowatych, zlokalizowanych na działkach 256, 257,258/1, 263 am 3 w m. Obrowiec, gm. Gogolin
  Data publikacji: 23-03-2022 12:09
 • GLZUZ3.4210.51.2022.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GLZUZ3.4210.51.2022.MN z dnia 18 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Data publikacji:
 • TU-K-23-2022-035

  Udostępnienie do publicznego wglądu "Projektu uproszczonego plany urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących w dzierżawie Opolskiego Klubu Golfowego oraz stanowiące jego własność, położonych w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obręb Kamień Śląski na okres gospodarczy od 01.01.2022 r do 31.12.2031 r."
  Data publikacji: 01-02-2022 11:27
 • GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN z dnia 17 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji:
 • GGR.6220.18.2021

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 03.01.2022 r. decyzji nr GGR.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"  
  Data publikacji: 10-01-2022 14:51
 • GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 30-12-2021 14:39
 • GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN z dnia 13 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji:
 • WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.34

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji nr WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Data publikacji: 15-11-2021 14:10
 • Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.26 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Data publikacji: 06-08-2021 11:43
 • IN.I.7840.4.10.2021.WP

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.I.7840.4.10.2021.WP z dnia 19 marca 2021 r. o pozwoleniu na budowę
  Data publikacji: 30-03-2021 12:50
Wersja XML