Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play

Gogolin, 09.11.2016 r.

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na realizację zadania publicznego „X Jubileuszowa Edycja Liga Futsalu TK.”

Stowarzyszenie „FAIR PLAY” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 239 i 395 ze zm.) złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „X Jubileuszowa Edycja Liga Futsalu TK.” Zadanie będzie realizowane w okresie od 10.11.2016 do 15.12.2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia „FAIR PLAY” została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 5.200,00 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 3.000,00 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego ze stowarzyszeniem „FAIR PLAY” należy jednak dostarczyć aktualizację harmonogramu i kosztorysu zadania do przyznanej kwoty.

PDFOcena oferty_Sowarzyszenie_Fair Play.pdf

Wersja XML