Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”

Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO”  w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 239 i 395) złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.” Zadanie będzie realizowane w okresie od 10.10.2016 do 30.11.2016 r.  Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ MAESTRO”  została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 10.000 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 10.000 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o powierzenie  realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „ MAESTRO” .

 

PDFOcena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO.pdf

Wersja XML