Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie

Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie ul. Pawła w Gogolinie. Zamówienie dotyczy przebudowy ulicy pomiędzy drogą wojewódzką nr 409 a drogą gminną ul. Szpitalna. Istniejąca droga z rozdzielającym pasem zieleni podlegała będzie rozbiórce a następnie wg projektu (z uwzględnieniem warunków nośności gruntu i stopnia nawodnienia) wybudowana będzie droga o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z konieczną regulacją i korektą instalacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, sieci telefonicznej z elementami uzbrojenia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Przedmiot zamówienia obejmuje również wycinkę drzew i krzewów. Przebudowie będą podlegały wjazdy na posesje z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki istniejących podjazdów. Wzdłuż drogi powstaną zatoki postojowe wyłożone kostką betonową oraz wymieniona zostanie nawierzchnia chodników. Nowopowstałe i istniejące studnie będą podlegały regulacji w stosunku do nowopowstałej nawierzchni. Żądane parametry nawierzchni i uzbrojenia określone są szczegółowo w projekcie i przedmiarze. Z uwagi na ciągłą pracę obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanych robót drogowych, należy w organizacji robót uwzględnić możliwości dojazdu do poszczególnych posesji podczas całego cyklu inwestycyjnego. Materiał pochodzący z rozbiórek (za wyjątkiem wskazanego w projekcie) podlegał będzie wywozowi i utylizacji na koszt wykonawcy..

II.1.5)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 42.23.32.90-8, 42.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.14.00-5, 45.23.22.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.23.11-0, 45.31.61.00-6, 45.31.23.11-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,

2) Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza),

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,

5) Kosztorys w formie uproszczonej sporządzony wg przedmiaru będącego załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Ponadto, jeżeli dotyczy - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia - jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych lub fizycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 2) działania siły wyższej; 3) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, a realizacja zamówienia podstawowego uzależniona jest od wykonania zamówienia dodatkowego 4) zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP , na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu 5) ustawowej zmiany podatku VAT 6) w zakresie terminu realizacji umowy , w przypadku wystąpienia: a) robót dodatkowych , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; b) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty , w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót c) konieczności usunięcia błędów , wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót d) konieczności przerwania robót , ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną e) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminowa realizację zadania f) wstrzymania robót , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , przez uprawniony organ g) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy , a mającej wpływ na realizację robót. 7) zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 8) w zakresie zmian osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach doń wykonawczych 9) w przypadku przekształcenia firmy lub wynikające z następstwa prawnego , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podpisał:

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

Załączniki:

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wyk.doc

DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków .doc

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot budowlanych.doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć .doc

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnie.doc

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grup.doc

DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - Zobow podm do oddania do dyspozycji.doc

PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

ZIPzałącznik nr 10 do SIWZ - Projekt.zip

PDFzałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar.pdf

PDFzałącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techn (1).pdf

PDFzałącznik nr 12 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczn.pdf

DOCzałącznik nr 13 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej.doc

Wersja XML