Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/369/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia od 10.02.2015r. do 02.03.2015r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00-11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (suterena).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.03.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie (sala narad) ul. Krapkowicka  6, o godz.14.00. 
Zgodnie z art. 17. ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2015r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)  informuję, że:

 

 Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Wersja XML