Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i 1238 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu:

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”.

 

Dokument w wersji papierowej wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin (pok. nr 32) w godzinach:

Dokument zamieszczony został również na stronie internetowej BIP Gminy Gogolin pod adresem http://www.bip.gogolin.pl na okres 21 dni, tj. od dnia 15.05.2014r. do 04.06.2014

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub drogą mailową na adres .

 

Osoba do kontaktu:

Ryszard Jagodziński

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym,
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

telefon: 77/407-68-32

e-mail:

PDFProjekt założeń - UM Gogolin poprawa 29.04.2014.pdf

Wersja XML