Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 22 ust. 1, zgodnie z  art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249) prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formie kart informacyjnych, publikowany jest za pomocą:

 

- aplikacji Ekoportal - Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > Ekoportal -Wykaz

 

- platformie elektronicznej (SIOS) Systemu Informacji o Środowisku  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > SIOS

Wersja XML