Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WS.III.6220.10.2022.ES


WS.III.6220.10.2022.ES                                                                                                                                   Gogolin, dnia  01 lutego 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r.  poz. 1029),

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Górażdże Cement S A, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.10.2022.ES z  dnia 01 lutego 2023 r.  dla przedsięwzięcia pn.  cyt. „Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu”, planowanego do realizacji na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula.

Treść ww. decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Ponadto z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 33), w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula)

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

PDFDecyzja WS.III.6220.10.2022.ES.pdf (4,40MB)