Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze

 Gogolin, dnia  26.09.2013r.

 

WG.I.271.12.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze

wybrano ofertę złożoną przez   Firma Handlowo-Usługowa Zygfryd Dapa

                                                  Ostrożnica ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki                 

z ceną ofertową 132 993,90 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Zakład Ogólno-Budowlany

SZCZEPANIK Sp. J.

47-320 Gogolin ul. Ligonia 6

96,42

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Zakład Robót Budowlanych

PERFEKT – Sikorski Andrzej

48-135 Dzierżysław ul. Kościuszki 40

89,72

3

Usługi Inżyniersko – Budowlane

BUDMISTRZ Piotr Górski

Ul. Piastowska 41A/8

47-200 Kędzierzyn-Koźle

96,68

4

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne

Andrzej Witoń

Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz

Wykonawca wykluczony z postepowania

5

 

RADOBUD  Radosław Wandzel

48-355 Burgrabice 90

90,55

6

 

Firma Handlowo-Usługowa Zygfryd Dapa

Ostrożnica ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki

100

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

  

Wersja XML