Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana MPZP wsi Kamionek

UCHWAŁA NR XI/93/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 27 lipca 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek


Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.
2. Granice terenu objętego zmianą planu przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały i obejmują obszar w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na teren usług publicznych opieki społecznej.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
 

PDFUchwała nr XI_93_2015 Radmy Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2015 r. (skan z odręcznymi podpisami).pdf
TIFMPZP_Kamionek.tif
PDFUchwała nr XLV_382_2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. (skan z odręcznymi podpisami).pdf
Plik niedostępny z powodu braku pliku źródłowego.

Wersja XML