Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 sierpnia 2013r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zarządzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
 2. zarządzenia wyboru Sołtysa,
 3. wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 5. sprzedaży nieruchomości,
 6. nabycia nieruchomości,
 7. zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Wersja XML