Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Gogolin w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzących działalność w dziedzinie objętej konkursem

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom Gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez sfinansowanie zakupu: żywności, opału, leków, rehabilitacji leczniczej, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia;
2) organizacja imprez, spotkań integracyjnych i charytatywnych.

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2021 (wersja dostępna).pdf
PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2021 (skan z odręcznym podpisem).pdf
RTFWzór-oferty.rtf
RTFWzór-sprawozdania.rtf

Wersja XML