Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin

Gogolin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY GOGOLIN
Numer ogłoszenia: 207790 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY GOGOLIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Zamawiającego. 2.Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Zamawiającego. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01, b)Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów o kodach: 10 01 01 , 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, c)Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. b) niniejszego ustępu o kodach: 16 01 03, 20 01 35*, 20 01 36 , 20 03 07, d)Wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zestaw specjalistycznych pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; e)Realizacja przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; f)Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Zamawiającego. 4.Zgodnie z szacunkami Zamawiającego: a)Liczba mieszkańców Gminy Gogolin wynosi: ok. 12209, b)Liczba nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych wynosi: ok. 3200, Liczbę mieszkańców, liczbę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę Zamawiający ustalił w oparciu o dane ewidencji ludności (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) oraz dane ewidencji podatkowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szczegły realizacji przedmiotu zamówienia okreslono w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poz. zm.), f) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie, nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001, g) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie - pokój nr 5 (parter budynku Urzędu), ul. Krapkowicka 6. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) W przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnik, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) parafowany projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, b) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej - wzór listy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. f) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z poz. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; c) z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2.Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy opisanego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, pokój nr 14 - parter I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

DOCpytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.06.2013r. - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.doc

DOCzał. nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

DOCzał. nr 8 - Oświadczenie o podwykonawcach.doc

DOCzał. nr 7 - Wzór umowy.doc

DOCzał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzał. nr 5 - Wykaz osób.doc

DOCzał. nr 4 - Wykaz narzędzi.doc

DOCzał. nr 3 - Wykaz wykonanych usług -zał. nr 3.doc

DOCzał. nr 2 - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp 2.doc

DOCzał. nr 1 - Formularz oferty.doc

DOCSIWZ.doc

Wersja XML