Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego

BURMISTRZ GOGOLINA
URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
 Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe,
  2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282);
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) nieposzlakowana opinia;
  6) minimalny staż pracy 3 lata.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość przepisów prawa , w tym:
  a) ustawy o ewidencji ludności;
  b) ustawy o dowodach osobistych;
  c) ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  d) Kodeksu postępowania administracyjnego;
  e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  f) Kodeksu wyborczego;
  g) ustawy o samorządzie gminnym;
  h) ustawy o pracownikach samorządowych.
  2) znajomość Systemu Rejestrów Państwowych (Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych);
  3) doświadczenie zawodowe w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, na który prowadzony jest nabór;
  4) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) prowadzenie Rejestru PESEL w aplikacji „Źródło”;
  2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dot. zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP, zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP;
  3) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL;
  4) prowadzenie spraw dot. zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną;
  5) bieżąca aktualizacja zapisów zawartych w zbiorach danych mieszkańców oraz ewidencji pobytu czasowego;
  6) sporządzanie spisów wyborców;
  7) prowadzenie i aktualizowanie danych w rejestrze wyborców i sporządzanie meldunków kwartalnych;
  8) udostępnianie informacji wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku;
  2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku posiadającym windę i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
  3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku  2020 r. jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2) list motywacyjny (podpisany własnoręcznie);
  3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  4) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie);
  5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
  6) oświadczenie o znajomości przepisów: ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Kodeksu wyborczego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
  7) oświadczenie o znajomości Systemu Rejestrów Państwowych (Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych);
  8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  10) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  11) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  12) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  13) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  2018 poz. 1260).

data i podpis”;

12) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wg wzoru:

„Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

data i podpis”;

13) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
14) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem),   poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia  9 grudnia 2020r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, dane kontaktowe do inspektora: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl

Podczas procesu rekrutacji Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 917 oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1260). 

Pozostałe dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres np. numer telefonu, adres e-mail lub kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, co do których została wyrażona zgoda na przetwarzanie, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres
e-mail: urzad@gogolin.pl

 Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze - Inspektor WO (skan z odręcznym podpisem).pdf

 

 

Wersja XML