Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 listopada 2020r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 3. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 4. powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki i pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,
 5. wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą
  w Kędzierzynie-Koźlu,
 6. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. działki 37/2 z k.m. 8 obręb Obrowiec),
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu,
 9. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin,
 10. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin,
 11. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,
 12. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021,
 13. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
 14. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

9.wolne wnioski i informacje;

10.zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam  mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                         /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XXX_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_g_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_h_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_i_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_j_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_k_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_l_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_m_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX_n_2020.pdf
 

Wersje dostępne:

PDFProjekt uchwały XXX_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_g_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_h_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_i_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_j_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_k_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_l_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_m_2020.pdf
PDFProjekt uchwały XXX_n_2020.pdf
 

Wersja XML