Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.

INFORMACJA
o wznowieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

INSPEKTORA
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Finansowym

 

Wznawia się nabór ogłoszony w dniu 20 października 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym.

Informacje o dalszych czynnościach podejmowanych w ramach naboru będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFInformacja o wznowieniu naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor WF (skan z odręcznym podpisem).pdf


INFORMACJA
o wstrzymaniu naboru na stanowisko urzędnicze

 

INSPEKTORA
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Finansowym

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pracowników, informuję, że zawiesza się do odwołania rozstrzygnięcie naboru ogłoszonego w dniu 20 października 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym.

Wszystkie oferty złożone w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze zachowują ważność. Ponadto informuję, że o wznowieniu kolejnego etapu naboru zostaną poinformowane wszystkie osoby, których złożone aplikacje spełniać będą wymagania formalne.

 

Z-ca Burmistrza Gogolina

Krzysztof Reinert

PDFInformacja o wstrzymaniu naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor WF (skan z odręcznym podpisem).pdf


BURMISTRZ  GOGOLINA
URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Finansowym

w wymiarze pełny etat

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282);
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) znajomość przepisów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o finansach publicznych;
- ustawy  o rachunkowości;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) minimalny staż pracy 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej.

3.Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dekretowanie i księgowanie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków budżetu urzędu;
2) uzgadnianie miesięcznych kont syntetycznych z ewidencjami analitycznymi – budżet podstawowy;
3) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z wydatków budżetowych Rb-28S urzędu jako jednostki budżetowej i jako jednostki samorządu terytorialnego;
4) kompletowanie dokumentów i księgowanie zaangażowania wydatków.

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  wewnątrz budynku;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku wyposażonym w windę,  posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2020r. jest niższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
2) list motywacyjny (podpisany własnoręcznie);
3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
4) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie);
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
9) oświadczenie o znajomości przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości;
10) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  2018 poz. 1260). 
data i podpis”;

13) oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wg wzoru:

„Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
data i podpis”;

14) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
15) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do dnia  2 listopada 2020r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze - inspektor WF (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML