Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

OGŁOSZENIE  O WYNIKU  NABORU  NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOGOLINIE W WYDZIALE FINANSOWYM

 

           Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku  urzędniczym  w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie  zostanie zatrudniona:

Monika  Praszmo   zam.  Kamień Śląski

Uzasadnienie:
Kandydatka w rozmowie kwalifikacyjnej  wykazała  się umiejętnościami oraz wiedzą niezbędną do świadczenia pracy na w/w stanowisku, spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne oraz uzyskała   największą ilość punktów z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

                                                                                                  Burmistrz Gogolina

     Joachim Wojtala 

                 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w  Wydziale Finansowym

w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość i finanse lub pokrewne;
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;
  3. minimalny staż pracy 1 rok.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego;
  3. znajomość ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  4. znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  5. doświadczenie w pracy w księgowości;
  6. obsługa komputera-znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym;
  7. dyspozycyjność.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. nanoszenie zmian wnoszonych przez mieszkańców;
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych;
  4. wystawianie postanowień,  upomnień i tytułów wykonawczych;
  5. egzekucja należności
  6. bieżące księgowanie wpłat i monitorowanie terminów wpłat. 
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. bezpośrednia obsługa klienta (osobiście i telefonicznie);
  4. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2013 r.  jest niższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych
   i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Finansowym” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu, pocztą elektroniczną na adres w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Gogolinie 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 ,  w terminie do dnia  08.05.2013 r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Zatrudnienie na stanowisku   od dnia 01.06.2013 r.

Wynagrodzenie w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia od 2.200 zł do 3.300 zł brutto.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

 

                                                                                          Burmistrz Gogolina

                                                                                            Joachim Wojtala

Wersja XML