Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.

Burmistrz Gogolina

zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

1. Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) zapraszam podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin, w celu realizacji zadań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy.

2. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

a) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

b) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji

3. Opieka stomatologiczna wymieniona w pkt. 2 lit. a wymaga pisemnej zgody rodziców, albo pełnoletnich uczniów, wyrażana przed objęciem ucznia opieką.

4. Opieka stomatologiczna wymieniona w pkt 2 lit. b realizowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,

z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

6. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają odrębne przepisy.

7. Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Gogolin na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży szkół w Gminie Gogolin. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

8. Opieka stomatologiczna dotyczy niżej wymienionych szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin:

Lp.

Nazwa placówki

Liczba uczniów

w roku szkolnym 2019/2020

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego   w  Gogolinie

251

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy

w Gogolinie

301

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni

104

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich

w Kamieniu Śląskim

115

5.

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

w Gogolinie

151

 

Razem

922

 

9. Okres realizacji zadania oraz szczegółowe warunki świadczenia opieki stomatologicznej zostanie ustalony w zawartym porozumieniu.

 

10. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem oferty winien spełniać następujące wymagania:

a) prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

b) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby zakładu albo miejsca zamieszkania,  gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

c) mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług leczniczych

w przedmiotowym zakresie.

11. Oferty z potwierdzeniem spełniania warunków określonych w pkt. 10 należy składać

w zaklejonych kopertach z napisem „Zgłoszenie opieki stomatologicznej nad uczniami”  do dnia

30 października 2019 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,

47-320 Gogolin w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie tel. 77 4076803 lub e-mail: Osobą wskazaną do kontaktu jest Irmgarda Żyła naczelnik Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Wersja XML