Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA GODZINY SESJI RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE.

SESJA ODBĘDZIE SIE W DNIU 29 LISTOPADA 2012R. O GODZ. 14.30

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 listopada 2012r.
o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

 Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. ocena działalności gminnych jednostek kultury (GOK, GBP);
 7. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
 2. zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie projektu konkursowego w ramach partnerstwa pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy,
 3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin,
 5. nadania nazwy ulicy w Gogolinie,
 6.    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą,
 7. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 8. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
 9.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
 11. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
   na rok 2013,
 12.  określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej,
 13. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok;

8) wolne wnioski;

9) zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

 

 

 

 

Wersja XML