Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie

 Regulamin konkursu na najciekawszą artystyczną prezentację
w korowodzie dożynkowym 2018

pt. „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”

 

I. Informacje ogólne

1. Konkurs obejmuje wybór najciekawszej artystycznej prezentacji, przedstawionej podczas korowodu dożynkowego, której głównym tematem będzie 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

2. Aranżacja powinna zawierać:

3. Dopuszcza się zarówno:

4. Prezentacja, biorąca udział w konkursie musi zostać przedstawiona w sposób niezależny od prezentacji, biorących udział w pozostałych konkursach dożynkowych.

5. Ocenie nie będą poddawane prezentacje, które będą stanowiły część innych prac konkursowych, tzn. wozów korowodowych, wystawy płodów rolnych, czy koron żniwnych.

6. Prezentacja musi być dokładnie oznaczona, tzn. posiadać widoczną tabliczkę z nazwą konkursu oraz podmiotu, biorącego udział w konkursie. Nie będą oceniane prezentacje niepodpisane. 

7. Aranżację należy zaprezentować podczas korowodu dożynkowego, w dniu 9 września, podczas Dożynek Gminnych 2018 w Gogolinie.

8. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina.

II. Cele konkursu

1. Zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem zamieszkania.

2. Wzmocnienie spoistości społecznej.

3. Promocja sołectw, stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania.

4. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

III. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Gogolin: sołectw, zarządów dzielnic, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, bibliotek, świetlic, szkół, przedszkoli oraz nieformalnych grup mieszkańców.

3. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zgłoszeniem uczestnictwa, którego można dokonać telefonicznie do dnia 3 września br., tel. 77 40 76 827 lub przesłać e-mailem na adres . Organizacje, które nie zgłoszą się w określonym terminie, nie będą podlegały ocenie.

4. Ocena konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych w Gogolinie.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska / nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie.

6. Najlepsze prezentacje mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia specjalnej wystawy z okazji 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Prace zostaną zwrócone autorom po 20 października 2018 r.

IV. Forma prezentacji

1. Każda organizacja może zgłosić jedną formę prezentacji (wóz korowodowy/grupa osób w pochodzie/kompozycja/praca plastyczna), która będzie podlegać ocenie przez komisję konkursową.

2. Dopuszcza się różnorodną formę wykonania i zaprezentowania aranżacji artystycznej.

3. Praca musi zostać zaprezentowana podczas korowodu dożynkowego.

V. Zasady przyznawania nagród

1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrody rzeczowe za najlepszą prezentację, która zostanie oceniona przez komisję konkursową.

4. Organizator przeznacza na zakup nagród rzeczowych łączną pulę pieniężną w wysokości do 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

5. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania Dożynek Gminnych w Gogolinie.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl.

 

VII. Organizacja konkursu

      Burmistrz Gogolina

Urząd Miejski w Gogolinie

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

VIII. Informacja dotycząca zbierania danych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu.

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Beaty Schnurpfeil, pisemnie na adres e-mail: beata.schnurpfeil@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 824.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFRegulamin konkursu „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”.pdf

Wersja XML