Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację  w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”.

 

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020” w dniu 16 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.23.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. dokonała oceny i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Długosz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFWyniki_program wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu.pdf

Wersja XML