Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia.

Na podstawie  art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016 poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz.60 i 573 oraz 1909 ) oraz  Uchwały Nr XXII/345/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.                                              

Burmistrz Gogolina

informuje, że w postępowaniu  dotyczącym zlecenia na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin w 2018 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonej w dniu 07.02.2018 r., Komisja:

1) postanowiła przyjąć ofertę Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a  na wykonanie zadania, które będzie obejmowało: pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjną i domową terapię leczniczą;

2) ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85.000,00zł., która jest przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie.

Placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania będzie: Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, 47-320 Gogolin,  ul. Szkolna 2.                                                       

                                                                                Burmistrz Gogolina

                                                                                   Joachim Wojtala

 

PDFWyniki konkursu ofert_ochrona zdrowia 2018.pdf

Wersja XML